Belastingplan 2019: loonheffingen

18 september 2018

Rekenmachine

30%-regeling verkort naar vijf jaar

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet, of schaars, aanwezig is. Op basis van deze faciliteit kan grofweg 30% van het loon onbelast worden vergoed door de werkgever. De periode van toekenning van de 30%-regeling wordt met ingang van 1 januari 2019 beperkt van acht tot vijf jaar. Dit geldt ook voor werknemers die momenteel al gebruikmaken van de 30%-regeling. Vanwege de verkorting van de toekenningsduur van de 30%-regeling wordt ook de mogelijkheid om de daadwerkelijke extraterritoriale kosten belastingvrij te vergoeden beperkt tot een periode van vijf jaar. Schoolgelden voor een internationale school mogen onder de 30%-regeling onbelast worden vergoed. Schoolgelden die betrekking hebben op het schooljaar 2018/2019 mogen in 2019 onbelast worden vergoed aan werknemers die op dat moment nog van de 30%-regeling gebruik hadden kunnen maken als de toekenningsduur per 1 januari 2019 niet was beperkt.

Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding

Aan vrijwilligers kan nu onder voorwaarden een bedrag van maximaal € 1.500 per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding worden verstrekt. Dit bedrag wordt met € 200 verhoogd. Dit betekent dat personen die als vrijwilliger werkzaam zijn en vergoedingen en verstrekkingen ontvangen van in totaal maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar, met ingang van 1 januari 2019 hierover geen belasting en premies voor de volksverzekeringen zijn verschuldigd.

Vereenvoudiging regels voor de aan werknemers ter beschikking gestelde fiets (2020)

De regeling van de fiets van de zaak wordt met ingang van 1 januari 2020 vereenvoudigd. Vanaf 2020 zal voor het privégebruik van de fiets van de zaak een vaste bijtelling gelden zoals voor de auto van de zaak. Voor de ter beschikking gestelde fiets wordt de bijtelling gesteld op 7% van de waarde van de fiets inclusief accessoires bij de fiets die met de fiets ter beschikking worden gesteld.

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020 (geen onderdeel Belastingplan 2019)

In 2019 worden de maatregelen ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) uitgewerkt, waarmee met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt tegengegaan. Daarnaast beogen de maatregelen zekerheid te geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers dat geen sprake is van een dienstbetrekking.

Beperking toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen (geen onderdeel Belastingplan 2019)

Met ingang van 1 januari 2019 mag voor werknemers die niet in Nederland wonen maar wel in een ander land van de Europese Unie (EU) of een land van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of op een van de BES-eilanden, bij de berekening van de verschuldigde loonbelasting rekening worden gehouden met de arbeidskorting. Werknemers die niet woonachtig zijn in de genoemde landen komen niet meer voor deze korting in aanmerking.

Maximering korting bijtelling nulemissieauto’s (geen onderdeel Belastingplan 2019)

Voor nulemissieauto’s (auto’s zonder CO2-uitstoot) van de zaak geldt een verlaagd bijtellingspercentage van 4%. Vanaf 2019 vallen nieuwe nulemissieauto’s onder het reguliere bijtellingspercentage van 22% voor zover de cataloguswaarde meer dan € 50.000 bedraagt. De korting wordt dus gemaximeerd op € 9.000. De enige uitzondering hierop geldt voor auto’s die rijden op waterstof: deze blijven volledig onder het verlaagde bijtellingspercentage vallen.

Wijzigingen sectorindeling (geen onderdeel Belastingplan 2019)

Op vrijdag 29 juni 2018 heeft de ministerraad ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Onderdeel van deze wet is het per 2020 vervangen van de sectorale WW-premie door een premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.