Belastingplan 2019: btw

18 september 2018

Telraam

Lage btw-tarief van 6 naar 9%

Het lage btw-tarief gaat vanaf 2019 van 6 naar 9%. Het lage btw-tarief geldt voor een breed scala aan prestaties. Te denken valt aan de eerste levensbehoeften, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, maar ook arbeidsintensieve diensten. Het normale btw-tarief blijft 21%. Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 (vooruit) betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Het gaat hier bijvoorbeeld om concerten of sportevenementen die dit jaar al worden betaald, maar volgend jaar pas plaatsvinden. Dit geldt voor alle andere goederen en diensten waarop het verlaagde tarief van toepassing is.

Modernisering kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (‘KOR’) verandert per 1 januari 2020. Btw-ondernemers die in Nederland wonen, zijn gevestigd of in Nederland een vaste inrichting hebben, kunnen voor een btw-vrijstelling kiezen. Hierbij geldt wel dat de omzet in een kalenderjaar in Nederland niet hoger mag zijn dan € 20.000. Anders dan onder de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen deze nieuwe regeling gebruiken. Als de nieuwe KOR wordt gebruikt, mag geen btw op de uitgaande prestaties worden berekend. Daar staat tegenover dat de btw op kosten (voorbelasting) ook niet mag worden afgetrokken. Btw-ondernemers die de nieuwe KOR toepassen, hoeven geen btw-aangiften in te dienen en moeten een beperkte btw-administratie voeren.

Uitbreiding btw-sportvrijstelling

Door Europese jurisprudentie wordt de btw-sportvrijstelling uitgebreid. De toepassing van de sportvrijstelling wordt niet meer beperkt tot bepaalde diensten verricht door niet-winstbeogende instellingen aan hun leden. De btw-vrijstelling zal ook gelden voor diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport en lichamelijke opvoeding, mits deze worden verricht door instellingen zonder winstoogmerk voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen. Het lidmaatschap bij ‘commerciële’ sportscholen zal overigens, net als nu, btw belast blijven

De verruimde sportvrijstelling geldt voor meer prestaties dan voorheen, zoals de exploitatie van sportaccommodaties. Er wordt in een ruim overgangsrecht voorzien. Ondernemers die btw hebben afgetrokken op grond van de huidige regels, hoeven deze btw niet terug te betalen (herzien) louter door de verruiming van de sportvrijstelling per 2019. Als de bouw van een sportaccommodatie is afgesproken en ook wordt gestart vóór 2019, kan de btw op de bouwtermijnen na 2019 toch worden afgetrokken, mits de aftrek onder de huidige regels is toegestaan.

De verruiming van de btw-vrijstelling zal naar verwachting tot opbrengsten voor de schatkist opleveren ten nadele van gemeenten en sportstichtingen/-verenigingen. Deze opbrengsten sluist het kabinet terug naar de sport via een specifieke uitkering voor gemeenten en een subsidie voor sportverenigingen en sportstichtingen.

Implementatie btw-E-commercerichtlijn

Met ingang van 2019 wordt een tegemoetkoming in de btw-verplichtingen gegeven aan kleinere ondernemers die via het internet in beperkte mate digitale diensten leveren aan particulieren in andere lidstaten. Onder de huidige regels zijn dergelijke digitale diensten btw-belast in het land van de particuliere consument. Afdracht van de btw in de verschillende EU landen, leidt vooral voor kleinere ondernemers tot hoge administratieve lasten. Met de voorgestelde tegemoetkoming, moeten btw-ondernemers met een grensoverschrijdende omzet van digitale diensten binnen de EU van minder dan € 10.000, btw betalen in Nederland. De betrokken btw-ondernemers mogen (blijven) kiezen voor btw-heffing in het land van de particuliere consument.

Aanpassing btw-nultarief met betrekking tot zeeschepen (geen onderdeel Belastingplan 2019)

Het btw-nultarief voor zeeschepen eist per 2019 dat die zeeschepen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee. Het Ministerie van Financiën onderzoekt momenteel de praktische knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen van deze eis.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.