Belastingplan 2018: Loonheffingen

19 september 2017
Boekhouding

Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap

De fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders zal worden afgeschaft. Per 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking van commissarissen reeds wettelijk afgeschaft. Met de voorgestelde wijziging wordt een eind gemaakt aan de ongelijke behandeling die is ontstaan tussen niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap en commissarissen, die feitelijk binnen een vennootschap een vergelijkbare toezichthoudende rol vervullen. Er geldt wel een aangifteplicht voor de inkomstenbelasting.

Uitbreiding toepasbaarheid alleenstaande-ouderenkorting in de loonheffing

Op dit moment is het alleen mogelijk om de alleenstaande-ouderenkorting toe te passen indien de alleenstaande oudere een uitkering ontvangt op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) én de Sociale Verzekeringsbank (SVB) loonheffingskorting toepast. Voorgesteld wordt om de alleenstaande-ouderenkorting voortaan ook toe te passen op de aanvullende inkomensvoorziening ouderen. De voorgestelde maatregel verkleint het aantal alleenstaande ouderen dat aangifte inkomstenbelasting moet doen om de alleenstaande-ouderenkorting te gelde te maken.

Verduidelijking grondslag pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen

Indien een werknemer twee jaar voorafgaand aan het einde van de dienstbetrekking een jaarsalaris heeft dat hoger is dan € 540.000 (2017) en in het lopende jaar een vertrekvergoeding ontvangt van meer dan een jaarsalaris, dan moet de inhoudingsplichtige bij het einde van de dienstbetrekking bepalen of sprake is van een excessieve vertrekvergoeding. Is dat het geval, dan is de inhoudingsplichtige een pseudo-eindheffing verschuldigd van 75%. Bij de berekening van de grondslag voor de excessieve vertrekvergoeding blijven tot en met 2017 buiten aanmerking aandelenopties die zijn toegekend (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk) in een eerder jaar dan het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking wordt beëindigd. Voorgesteld wordt om deze uitzondering te beperken door in de wet op te nemen dat deze alleen geldt voor onvoorwaardelijk toegekende aandelenoptierechten en onvoorwaardelijk geworden voorwaardelijk toegekende aandelenoptierechten.

Beperking toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen

Met ingang van 1 januari 2019 mag voor werknemers die niet in Nederland wonen maar wel in een ander land van de Europese Unie (EU) of een land van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of op een van de BES-eilanden, bij de berekening van de verschuldigde loonbelasting rekening worden gehouden met de arbeidskorting. Werknemers die niet woonachtig zijn in de genoemde landen komen niet meer voor deze korting in aanmerking.

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen

Voor inhoudingsplichtigen aan wie een verklaring voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) is afgegeven, is het sinds 2016 mogelijk om uren, kosten en uitgaven waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven later in het kalenderjaar te maken dan in de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Dit dient echter wel te worden medegedeeld aan de minister van Economische Zaken (EZ). Om te voorkomen dat een inhoudingsplichtige met betrekking tot het aantal aan S&O bestede uren en de gemaakte kosten en uitgaven per S&O-verklaring een mededeling moet doen aan de minister van EZ wordt voorgesteld om de mededeling voor alle S&O-verklaringen gezamenlijk te kunnen doen.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.