Belastingplan 2018: inkomstenbelasting

19 september 2017
Hand met geld

EIA met 0,5 procentpunt omlaag naar 54,5%

De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5 procentpunt omlaag. De maatregel dient ter dekking van een stimuleringsmaatregel waardoor het voor innovatieve startende ondernemingen gemakkelijker is om aandelenoptierechten uit te geven aan werknemers.

Vervallen tijdklemmen voor bepaalde kapitaalverzekeringen in box 3

Wie voor 1 april 2017 een vrijstelling wilde genieten voor een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) moest hebben voldaan aan de eis dat gedurende ten minste 15 jaar jaarlijks premies waren betaald (vrijstelling 2017 € 36.900), of 20 jaar jaarlijks premies waren betaald (vrijstelling 2017 € 162.500). Die eis van het aantal jaren premiebetaling is komen te vervallen. In een beleidsbesluit was opgenomen dat hetzelfde geldt voor onder het Brede-Herwaarderingsregime vallende kapitaalverzekeringen (afgesloten op of na 1 januari 1992, maar voor 1 januari 2001; hoge vrijstelling maximaal € 95.294, lage vrijstelling maximaal € 28.134, samen maximaal € 123.428). Dit wordt nu in de wet vastgelegd.

Multiplier giftenaftrek aan culturele instellingen met een jaar verlengd

Met ingang van 1 januari 2012 geldt een verhoogde giftenaftrek in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen (de multiplier giftenaftrek). Het doel van de multiplier giftenaftrek is om giften aan culturele instellingen (tijdelijk) extra te stimuleren. De regeling zou vervallen per 1 januari 2018. Voorgesteld wordt echter om de geldigheidsduur van de regeling van de multiplier giftenaftrek met een jaar te verlengen. In verband met staatssteunaspecten wordt deze verlenging wel ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie.

Wijziging partnerbegrip pleegkinderen

In specifieke gevallen is het mogelijk dat een pleegkind jonger dan 27 jaar als partner van de verzorgende ouder wordt aangemerkt. Het betreft bepaalde situaties waarin de verzorgende ouder in enig jaar een pleegvergoeding of kinderbijslag voor het kind heeft ontvangen. Het voorstel voorziet erin dat dergelijke kinderen op verzoek niet als partner worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting en toeslagen.

Vervanging vrijstelling mobiliteitsprojecten

Voorgesteld wordt om de huidige vrijstelling voor voordelen uit aangewezen mobiliteitsprojecten te vervangen door één voor voordelen uit (aangewezen) projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden. De eerstgenoemde projecten eindigen namelijk uiterlijk op 31 december 2017, terwijl wel behoefte bestaat aan een vrijstelling voor de laatstgenoemde projecten.

Verlenging vrijstelling pleegzorgvergoeding tot 1 januari 2019

Voorgesteld wordt om de geldigheidsduur van de vrijstelling voor pleegzorgvergoedingen te verschuiven van 1 januari 2018 naar 1 januari 2019. De evaluatie van de vrijstelling is, bij gebrek aan de daartoe noodzakelijke onderzoeksresultaten, namelijk met een jaar is uitgesteld. In de loop van 2018 zal worden bezien of de vrijstelling structureel kan worden gemaakt.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.