Belastingplan 2018: formeelrechtelijke wijzigingen

19 september 2017
Binnenhof

Afschaffing inkeerregeling

Zoals al eerder aangekondigd, wordt voorgesteld om de inkeerregeling af te schaffen. Op grond van de inkeerregeling wordt tot 1 januari 2018 bij vrijwillige verbetering voor de aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, de eerste twee jaar geen boete opgelegd en wordt voor de overige jaren de boete gematigd. Deze wijziging betekent dat er geen periode meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt. De omstandigheid dat een belastingplichtige inkeert zal wel een reden blijven om de boete te matigen maar dat is niet meer wettelijk vastgelegd. De afschaffing van de inkeerregeling werkt ook door naar het strafrecht waardoor een belastingplichtige die vrijwillig verbetert strafrechtelijk zal kunnen worden vervolgd. Verder geldt de wijziging ook voor de Invorderingswet. Aangiften die voor 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan of inlichtingen die voor die datum zijn verstrekt of hadden moeten verstrekt vallen nog onder de oude regeling.

Derdenbeslag vereenvoudigd

Bij derdenbeslag moet onder voorwaarden de derde het bedrag dat hij aan de belastingschuldige is verschuldigd of dat hij voor deze onder zich heeft aan de ontvanger afdragen. De ontvanger kan met betrekking tot een aantal met name genoemde vorderingen, zoals loon, gebruikmaken van een vereenvoudigde regeling van derdenbeslag. Die vereenvoudigde regeling wordt met ingang van 1 januari 2019 uitgebreid naar alle gevallen waarbij de belastingschuldige een vordering heeft op een derde die voor beslag vatbaar is en zal ook gaan gelden voor toekomstige vorderingen. De ontvanger moet het derdenbeslag wel aan de belastingschuldige aankondigen.

Geen schorsende werking verzet meer

Als een belastingschuldige het niet eens is met de uitvoering van een dwangbevel, omdat bijvoorbeeld tot verkoop van inbeslaggenomen zaken wordt overgegaan, kan hij in verzet komen bij de burgerlijke rechter. De tenuitvoerlegging wordt dan geschorst. Dit kan echter leiden tot vertraging bij de inning van belastingschulden. Dat is de reden om de schorsende werking van het verzet af te schaffen. Dagvaardingen die voor 1 januari 2018 zijn uitgebracht vallen echter nog onder de oude regeling.

Mededelingsplicht bodemzaken uitgebreid

Sinds 2013 moeten pandhouders en andere derden die handelingen verrichten waardoor een bodemzaak niet langer als bodemzaak kwalificeert dit aan de belastingdienst mededelen. Die mededelingsplicht wordt nu uitgebreid naar de belastingschuldige zelf.

Toegang tot antiwitwasinlichtingen geregeld

Op grond van Europese regelgeving wisselen belastingautoriteiten onderling automatisch in het kader van de common reporting standard (CRS) bepaalde financiële gegevens uit. Ter controle van deze gegevens moeten belastingautoriteiten toegang kunnen krijgen tot zogenoemde antiwitwasinlichtingen. Daaronder wordt verstaan de gegevens die financiële instellingen verzamelen bij de uitvoering van hun identificatie- en rapportageverplichtingen in het kader van CRS. In het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen wordt geregeld dat de belastingdienst desgevraagd toegang kan krijgen tot die gegevens binnen EU verband. In dit wetsvoorstel wordt dat uitgebreid tot landen buiten de EU waarmee Nederland eveneens automatisch CRS gegevens uitwisselt.

Kansspelbelastingaangifte per maand of kwartaal mogelijk

Loterijen zijn inhoudingsplichtig en moeten kansspelbelasting inhouden op het tijdstip waarop de prijs ter beschikking is gesteld aan de winnaar van de loterij. Binnen één maand na dat tijdstip moet de belasting worden afgedragen. Voor organisaties die regelmatig kansspelen, bijvoorbeeld loterijen organiseren én die voldoen aan de bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, wordt nu in de wet vastgelegd dat zij maandelijks of per kwartaal aangifte mogen doen.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.