Aanpassing gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups

Door de voorgestelde regeling mag het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder van een innovatieve start-up gedurende maximaal de eerste drie jaar op ten minste het wettelijk minimumloon worden gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de start-up beschikken over een S&O-verklaring voor starters. Deze regeling loopt tot 1 januari 2022.

Heffing beloningen buitenlandse bestuurders en commissarissen

Om zeker te stellen dat Nederland over de beloningen van buitenlandse bestuurders en commissarissen nationaal zijn heffingsrecht kan effectueren, wordt voorgesteld om vast te leggen dat Nederland over de volledige beloning inkomstenbelasting kan heffen. Dit ongeacht of sprake is van loon, resultaat uit overige werkzaamheden of winst uit onderneming.

Verduidelijkingen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA)

In de WVA wordt vastgelegd dat voor de berekening van het gemiddelde uurloon in het kader van de S&O-afdrachtvermindering eindheffingsloon is uitgesloten. Voorts wordt in de wet opgenomen dat indien een ontvanger van een S&O-verklaring niet voldoet aan de mededelingsplicht (het doen van een opgave van de bestede S&O-uren aan de minister van Economische Zaken) een boete kan worden opgelegd van maximaal € 2.500.

Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissaris

Voorgesteld wordt om de zogenoemde fictieve dienstbetrekking van de commissaris per 1 januari 2017 af te schaffen. Voorheen was het al zo dat over de commissarisbeloning geen premies werknemersverzekeringen waren verschuldigd. Vanaf 1 januari 2017 hoeft op basis van dit voorstel ook geen loonbelasting meer te worden ingehouden en afgedragen over de commissarisbeloning en dient geen werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet te worden afgedragen.

Afschaffen jaarloonuitvraag

De Belastingdienst kan in geval van ontbrekende of onjuiste aangiftegegevens na afloop van het kalenderjaar bij de inhoudingsplichtige de jaarloongegevens van zijn werknemers opvragen. Per 1 januari 2017 komt deze mogelijkheid voor de Belastingdienst te vervallen.

Uitbreiding mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht voor concernonderdelen

Buitenlandse concernonderdelen kunnen op verzoek de inhoudingsplicht van werknemers die in Nederland zijn onderworpen aan inkomstenbelasting verleggen naar een Nederlands concernonderdeel. Voorwaarde is dat het buitenlandse concernonderdeel de werknemers detacheert naar het Nederlandse concernonderdeel. Voorgesteld wordt om deze voorwaarde te laten vervallen.