Teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen en heffingvrij vermogen voor buitenlandse belastingplichtigen

Naar aanleiding van rechtspraak van de Hoge Raad (HR) en het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) in de zaken Miljoen, X en Société Générale wordt in de dividendbelasting een teruggaafregeling ingevoerd. Verder wordt in de inkomstenbelasting geregeld dat ook bij buitenlandse belastingplichtigen met een box 3-inkomen het heffingvrije vermogen in aanmerking wordt genomen. In een eerder beleidsbesluit waren deze maatregelen reeds goedgekeurd en die worden nu dus in de wet opgenomen.

Genoemde zaken hebben betrekking op verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting van buitenlandse aandeelhouders (twee natuurlijke personen in België en een vennootschap in Frankrijk) met portfolioaandelen in het kapitaal van Nederlandse vennootschappen. Daarin werd beslist dat de heffing van dividendbelasting in dergelijke situaties onder omstandigheden in strijd kan zijn met de vrijheid van kapitaalverkeer. Binnenlandse aandeelhouders kunnen de ingehouden dividendbelasting namelijk als voorheffing verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, terwijl buitenlandse aandeelhouders deze mogelijkheid niet hebben omdat voor hen de dividendbelasting geen voorheffing maar eindheffing is. Buitenlandse aandeelhouders kunnen hierdoor een hogere belastingdruk ervaren dan binnenlandse belastingplichtigen met dezelfde aandelen.

Daarom wordt nu voorgesteld dat voor een niet-ingezeten natuurlijke persoon en een niet-ingezeten lichaam met Nederlandse aandelen teruggaaf op verzoek mogelijk wordt van ingehouden dividendbelasting. Die teruggaaf is mogelijk voor zover de dividendbelasting hoger is dan de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die verschuldigd zou zijn indien de natuurlijke persoon of het lichaam inwoner van Nederland zou zijn geweest. Teruggaaf van dividendbelasting wordt niet verleend indien de natuurlijke persoon of het lichaam recht heeft op volledige verrekening van de Nederlandse belasting in de woonstaat of vestigingsstaat op grond van een tussen Nederland en die woonstaat of die vestigingsstaat gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

Verder werkt deze rechtspraak ook door naar box 3 van buitenlandse belastingplichtigen, met name voor wat betreft in Nederland gelegen onroerende zaken. Op basis van de huidige wetgeving wordt bij buitenlandse belastingplichtigen voor de bepaling van het voordeel in box 3 namelijk geen rekening gehouden met het heffingvrije vermogen. Het HvJ EU oordeelde dat op basis van EU-recht het heffingvrije vermogen ook moet worden verleend aan buitenlandse belastingplichtigen in box 3. Dit wordt nu ook in de wet opgenomen.

 

Inhoudingsvrijstelling voor dividend aan vrijgestelde lichamen

Niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichamen (zoals pensioenfondsen) zijn thans onderworpen aan dividendbelasting voor door hen ontvangen dividenden, maar hebben in beginsel recht op teruggaaf van de ingehouden belasting. Nu wordt voorgesteld dat, naast die bestaande teruggaafmogelijkheid, onder voorwaarden een inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting zal gelden voor deze lichamen. Hiermee wordt een liquiditeitsnadeel weggenomen en wordt het rondpompen van liquide middelen teruggedrongen. Tevens wordt hiermee uitvoering gegeven aan de motie Van Vliet waarin is verzocht de mogelijkheid te onderzoeken voor de toepassing van een inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting voor overheidsondernemingen. Met het oog op EU-recht geldt deze vrijstelling ook voor vergelijkbare buitenlandse lichamen (mits die zijn gevestigd in de EU/EER of – voor portfolio-investeringen - in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten dat voorziet in uitwisseling van inlichtingen).

Inhoudingsplicht coöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Voor uitbreiding van de inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties en uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling naar deelnemingsverhoudingen waarbij de moedermaatschappij is gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten zie het onderdeel Andere fiscale ontwikkelingen.