Bouwterreinen in de btw

Het al dan niet kwalificeren als bouwterrein heeft belangrijke fiscale consequenties. Voor de levering van een bouwterrein is btw verschuldigd en geldt vanwege samenloop, een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Indien op het moment van levering de onbebouwde grond niet kwalificeert als bouwterrein, is geen btw verschuldigd, maar is overdrachtsbelasting verschuldigd.
Thans zijn in de Wet op de omzetbelasting vier limitatieve voorwaarden opgenomen waaraan onbebouwde grond moet voldoen om als bouwterrein te kwalificeren. Uit rechtspraak van het HvJ EU volgt dat die voorwaarden te limitatief zijn, daarom wordt het begrip bouwterrein in het Belastingplan 2017 verruimd. Voorgesteld wordt de vier limitatieve voorwaarden te laten vervallen en onder bouwterrein te verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen of een gedeelte van een gebouw. Door middel van deze wijziging wordt conform de rechtspraak van het HvJ EU betekenis toegekend aan alle omstandigheden inclusief de intentie van partijen.

Wijziging btw-vrijstelling voor watersportorganisaties

Watersportorganisaties die geen winst beogen, vallen voor hun diensten ten behoeve van de sport onder de btw-vrijstelling, ook wel aangeduid als de sportvrijstelling. Begin 2016 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) geoordeeld dat Nederland de (sport)vrijstelling voor niet-winstbeogende watersportorganisaties zowel te strikt als te ruim toepast. In het Belastingplan 2017 wordt de nationale wet in overeenstemming gebracht met deze jurisprudentie.
Op dit moment geldt de vrijstelling niet voor diensten verricht door een watersportorganisatie die werknemers in dienst heeft, voor zover deze diensten bestaan uit het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot vaartuigen dan wel het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen. Het personeelscriterium is in strijd met de BTW-richtlijn en komt derhalve te vervallen. Voorgesteld wordt de vrijstelling niet te verlenen voor watersportorganisaties die lig- en bergplaatsen ter beschikking stellen aan vaartuigen die op grond van objectieve kenmerken niet geschikt zijn voor sportbeoefening.

Vereenvoudigingen teruggaafregeling oninbare vorderingen btw en milieubelastingen

De fiscale wetgeving kent voor de btw, de energiebelasting, de afvalstoffenbelasting en de belasting op leidingwater een teruggaafmogelijkheid van de al op aangifte voldane belasting bij oninbare vorderingen. Het kabinet stelt voor om de regels voor deze teruggaafmogelijkheid van geheel of gedeeltelijk oninbare vorderingen te vereenvoudigen. Eerder was hier al een internetconsultatie over geweest.