Op 4 december 2015 heeft de Belastingdienst op haar website voorbeeldbepalingen gepubliceerd die een rol spelen bij de beoordeling of een overeenkomst een dienstbetrekking is of niet. De publicatie van deze voorbeeldbepalingen is een uitvloeisel van het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) die de huidige systematiek van VAR-verklaringen moet gaan vervangen.

Om opdrachtgevers meer comfort te geven bij het opstellen of beoordelen van een (model)overeenkomst met zelfstandigen (zoals zzp-ers), heeft de Belastingdienst een overzicht gepubliceerd van bepalingen die, als deze in een overeenkomst worden opgenomen, ertoe kunnen bijdragen dat het oordeel “geen dienstbetrekking” wordt gegeven. De idee is dat opdrachtgevers zich hierdoor beter kunnen voorbereiden op het verdwijnen van de VAR per 1 april 2016 en zich niet belemmerd voelen om zzp-ers in te huren. Op de website wordt wel benadrukt dat voor het verkrijgen van zekerheid over de kwalificatie, een overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de Belastingdienst.

Voor de precieze verwoording van de voorbeeldbepalingen (en het toetsingskader) verwijzen we naar de website van de Belastingdienst. Het beoordelingskader dat op de website is opgenomen is niet nieuw en is ook nu al van belang om te beoordelen of sprake is van een arbeidsovereenkomst en daarmee van een verplichting tot het inhouden en afdragen van loonheffingen.

Wilt u gebruik maken van de al gepubliceerde algemene modelovereenkomsten en sectorale voorbeeldovereenkomsten, dan heeft de Belastingdienst aangegeven welke bepalingen kunnen worden aangepast zonder de vrijwarende werking aan te tasten. Het gebruik maken van een goedgekeurde (model)overeenkomst is overigens niet verplicht.

Uiteindelijk dienen opdrachtgever en opdrachtnemer er gezamenlijk voor te zorgen dat in de praktijk ook volgens de gesloten overeenkomst wordt gewerkt. Is dit niet het geval, dan kan de Belastingdienst toch naheffen bij de opdrachtgever, ondanks een eventuele modelovereenkomst of specifieke goedkeuring. Deze verantwoordelijkheid betekent dat de opdrachtgever moet zorgen voor een goed beoordelingsproces.

Stemming Eerste Kamer uiterlijk 26 januari 2016

De Eerste Kamer moet nog stemmen over het onderliggende wetsvoorstel DBA. Dit zal uiterlijk 26 januari 2016 moeten plaatsvinden om de inwerkingtreding van 1 april 2016 veilig te stellen. Hierna vervalt de VAR en geldt uitsluitend nog de nieuwe werkwijze. Tot 1 januari 2017 wordt aan opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd gegeven om de nodige inspanningen te verrichten om hun werkwijzen en processen waar nodig aan te passen. In de periode tot 1 januari 2017 zal er vanuit de Belastingdienst extra aandacht zijn voor dit onderwerp en kunnen gericht naheffingsaanslagen worden opgelegd.