De eind april 2014 aangekondigde (mogelijke) versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bleek een storm in een glas water, maar laat wel zien dat de voortzetting van de regeling in de huidige vorm absoluut geen vanzelfsprekendheid is. Gedurende deze kabinetsperiode lijkt de BOR te zijn veiliggesteld, maar de toekomst van de regeling daarna is in hoge mate afhankelijk van de uitslag van de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Als het kabinet zijn termijn uitzit, zullen de volgende verkiezingen over precies drie jaar plaatsvinden. Dat is ook de periode die noodzakelijk kan zijn om de fiscaalvriendelijke overdracht van een onderneming bij leven voor te bereiden. Daarom is het voor dga’s en familiebedrijven nu bij uitstek het moment om te analyseren of de feitelijke en juridische situatie optimaal zijn toegesneden op de toepassing van de BOR, zowel in het geval van een calamiteit als ter voorbereiding op een overdracht door middel van een schenking.

Fiscaal belang: belastingdruk 3,4% in plaats van 40%

De BOR is ingevoerd om fiscale belemmeringen weg te nemen voor degene die een onderneming voortzet na verkrijging door overlijden of schenking. Bij de overdracht van de aandelen in een bedrijf door vererving of schenking wordt in principe schenk- of erfbelasting geheven over de totale waarde van deze aandelen. Daarnaast is in beginsel 25% inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde van de aandelen. De totale belastingdruk kan bij een schenking of vererving van de aandelen door een ouder aan een kind al snel oplopen tot 40%. Bij de verkrijging door een ander dan een kind kan dit percentage oplopen tot 55%. Een belastingclaim van een dergelijke omvang is in de praktijk vaak moeilijk te financieren.

Bij de toepassing van de BOR wordt onder strikte voorwaarden (een deel van) de waarde van de onderneming vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Daarnaast kan onder voorwaarden de inkomstenbelastingclaim van 25% op de aanmerkelijkbelangaandelen worden doorgeschoven. Bij een volledige toepassing van de BOR over de waarde van de aandelen is in plaats van 40% slechts circa 3,4% aan belasting verschuldigd door een schenking of vererving.

Faciliteiten alleen onder strikte voorwaarden

Voor toepassing van de BOR moet aan strikte eisen worden voldaan. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een actieve onderneming. De vennootschapsstructuur dient op orde te zijn en uw testamentaire regeling en huwelijksgoederenregime moeten hierop aansluiten. De huwelijkse voorwaarden en de inhoud van uw testament kunnen de toepasbaarheid van de gunstige regelingen namelijk frustreren. Een 'standaard' wettelijke verdeling leidt bijvoorbeeld meestal tot een onnodig hoge belastingdruk. De juiste testamentaire regeling vereist maatwerk.

Ondernemen in vastgoed – goed voorsorteren om de BOR niet te frustreren

Specifiek voor vastgoedondernemingen geldt dat de jurisprudentie zich op dit moment in een gunstige richting ontwikkelt als het gaat om het ondernemingskarakter van vastgoedinvesteringen. Waar de Belastingdienst van mening is dat vastgoedexploitatie kwalificeert als beleggen zodat deze niet in aanmerking komt voor toepassing van de BOR, hebben verschillende rechters onlangs bepaald dat vastgoedondernemingen onder omstandigheden wel degelijk kwalificeren als onderneming, onder meer in een door KPMG Meijburg & Co gevoerde procedure. De beoordeling blijft uiteraard casuïstisch, maar het is van het grootste belang om de activiteiten zodanig in te richten dat deze overeenkomen met wat in de (zich vormende) jurisprudentie als onderneming wordt aangemerkt. Ook hier geldt dat het belangrijk is om een optimale uitgangspositie te hebben, zowel bij een calamiteit als bij een wetswijziging. In een aantal gevallen zou een (goed gestructureerde) overdracht bij leven moeten worden overwogen.

KPMG Meijburg & Co helpt u om de faciliteiten optimaal te benutten

Het optimaal benutten van de BOR is afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding. KPMG Meijburg & Co kan u behulpzaam zijn bij het beoordelen van uw huidige positie en mogelijkheden aandragen om het maximale uit de faciliteiten te halen. Wij werken niet met standaardoplossingen, maar leveren goed doordacht maatwerk en geven strikt persoonlijke adviezen. Als een eerste stap kunnen wij voor u een inventariserende analyse maken om vast te stellen waar u staat. Desgewenst kunnen wij hiervoor met u een vaste prijs afspreken. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste adviseur bij KPMG Meijburg & Co of met een van ondergetekenden.

Contact

Hans Bom
T: +31 20 656 13 36
bom.hans@kpmg.nl 

Xavier Auerbach
T: +31 20 656 18 26
auerbach.xavier@kpmg.nl

Klik hier om de factsheet te openen in pdf-formaat