Op 4 maart 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat de 150-kilometergrens in de 30%-regeling niet in strijd is met het Europees recht. Dit betekent definitief dat enkel werknemers die gedurende meer dan twee derde van de 24 maanden voorafgaande aan de start van de tewerkstelling in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden, in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

De 150-kilometergrens in de 30%-regeling

De 30%-regeling is een forfaitaire regeling als tegemoetkoming voor kosten in verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten). Sinds 1 januari 2012 komen uitsluitend werknemers in aanmerking die ten minste twee derde van de 24 maanden voorafgaande aan de tewerkstelling of uitzending woonachtig waren op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.

Procedures over strijdigheid met EU-recht

Belanghebbenden hadden het standpunt ingenomen dat de 150-kilometergrens in strijd was met het Europees recht. Hierbij zou sprake zijn van een verboden belemmering van het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.

Deze vraag werd voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Dit besliste in februari 2015 dat de 150-kilometergrens in de huidige 30%-regeling niet strijdig is met Europees recht. Dit zou slechts anders zijn indien systematisch sprake is van een duidelijke overcompensatie ten opzichte van de daadwerkelijk door de buitenlandse werknemer gemaakte extraterritoriale kosten.

Arrest van de Hoge Raad

De Hoge Raad beslist dat bij toepassing van de 30%-regeling er geen sprake is van een duidelijke systematische overcompensatie ten opzichte van daadwerkelijk door de buitenlandse werknemers gemaakte extraterritoriale kosten. Volgens de Hoge Raad is dit percentage gebaseerd op feitelijk onderzoek en heeft de wetgever getracht dit percentage aan te laten sluiten bij de daadwerkelijk door buitenlandse werknemers gemaakte extraterritoriale kosten. Derhalve is het 150-kilometercriterium niet in strijd met het Europese recht en kan dit in stand blijven.

Gevolgen voor de praktijk

Werknemers die meer dan een derde van de 24 maanden voorafgaande aan de tewerkstelling in Nederland binnen de 150-kilometergrens woonachtig zijn geweest, komen definitief niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling. Het is derhalve van belang na te gaan waar de buitenlandse werknemer woonachtig was. Vanwege het 150-kilometercriterium komen inwoners van België, Luxemburg alsmede van de Duitse en Franse grensstrook niet in aanmerking voor de 30%-regeling. Wel mogen in dat geval de daadwerkelijke extraterritoriale kosten onbelast worden vergoed.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat