Graag informeren wij u over de onlangs gepubliceerde richtlijnen van de Zwitserse Federale fiscale autoriteiten, die van grote invloed kunnen zijn op de fiscale behandeling van bestaande principaalstructuren.

De kern van de Zwitserse Principal Company-bepalingen draait om de allocatie van winst tussen de principaal en de distributeur op grond waarvan een deel van de winst wordt aangemerkt als zijnde niet-belast in Zwitserland. De onlangs gepubliceerde richtlijnen bevatten nieuwe, strengere voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het Principal Company-regime. Het betreft de volgende voorwaarden:

  • De distributeur moet exclusief en economisch afhankelijk zijn van de Zwitserse Principal Company (dat wil zeggen ten minste 90% van de winst van de distributeur moet gerealiseerd worden door business ten behoeve van de Zwitserse principaal).
  • De brutomarge van de distributeur mag niet hoger zijn dan 3% van de omzet dan wel van zijn operationele kosten.
  • De kernfuncties en risico’s met betrekking tot de verrichte verkoopactiviteiten moeten worden verricht dan wel gedragen door de Zwitserse principaal. Als dergelijke kernfuncties en risico’s worden uitbesteed, vermindert dat de voordelen van het Principal Company-regime.

Voor bestaande Principal Company-structuren zullen de nieuwe eisen van toepassing zijn vanaf 2015/2016. Lopende en nieuwe structuren moeten met onmiddellijke ingang aan deze strengere eisen voldoen.

Actie vereist
Om te voorkomen dat de voordelen van het Principal Company-regime verloren gaan, is actie vereist. Wij adviseren daarom:

  1. te onderzoeken in hoeverre de distributeurs voldoen aan de vereiste exclusiviteit/economische afhankelijkheid;
  2. de door de distributeurs gerealiseerde brutomarges te analyseren om te bepalen of zij binnen de gestelde grenzen blijven;
  3. na te gaan of, en zo ja in hoeverre, kernfuncties en/of risico’s zijn uitbesteed aan derden.

 

Afhankelijk van de uitkomst van deze analyses kan worden bepaald of er vervolgacties nodig zijn, waarbij mogelijk sprake is van een grote impact op de supply chain en IT-systemen.