Middellange- en langetermijnacties

Middellange- en langetermijnacties coronavirus

Middellange- en langetermijnacties coronavirus

Bedrijven die actief zijn in (of die banden hebben met) de getroffen gebieden dienen maatregelen nemen om de blootstelling van hun organisatie te beoordelen. Zo kunnen zij de belangrijkste belanghebbenden, werknemers en klanten op de juiste manier ondersteunen.

Naast de acties op de korte termijn moeten organisaties deze situatie gebruiken om na te denken over hun vermogen om een crisis te doorstaan en acties te overwegen om hun alertheid in de toekomst te vergroten en veerkrachtiger te zijn.

Hieronder bespreken we de middellange- en langetermijnacties in relatie tot het coronavirus op de volgende gebieden:

 • Scenarioplanning
 • Beheersing van leveranciersrisico
 • End-to-end toeleveringsketenbeheer
 • Microtoeleveringsketens
 • Samenwerking binnen leveranciersrelaties
 • Technologische upgrades
 • Responsplannen voor netwerkbeveiliging

Scenarioplanning

 • Organisaties moeten dringend verbeterde risicobeheersingspraktijken ontwikkelen en invoeren, met nadruk op de mogelijkheden die scenarioplanning biedt om preventieve actieplannen op te stellen.
 • Scenario's helpen organisaties zaken in groter verband te zien en effectieve afwegingen te maken over kwesties als: hoeveel voorraden aan te houden en waar, of hoe de juiste balans gevonden wordt tussen de kosten van voorraden en de kosten van het teleurstellen van klanten. Er kunnen simulaties uitgevoerd worden om de ideale balans te vinden tussen schijnbaar onverenigbare doelen op basis van realtime voorraadgegevens, klantvraag en de capaciteit van leveranciers. Met steeds betere ondersteuning door AI (Artificial Intelligence) en automatisering kunnen deze scenario's helpen om regels op te stellen in plaats van alleen voorspellingen te doen.
 • Door gebeurtenissen uit het verleden te analyseren en toekomstige bedreigingen te modelleren kunnen organisaties strategische en geconcentreerde leveranties signaleren die in grote crises gevaar lopen, en vooral herkennen wanneer de huidige interne risicocapaciteit onvoldoende zal blijken.

Beheersing van leveranciersrisico

 • Leveranciersgegevens in realtime, zoals systeemfunctionering, categoriesignalering en geopolitieke gebeurtenissen, helpen om prestaties te beheren en tot probleemoplossing te komen.
 • Bij een signaleringsmelding moeten organisaties proactieve maatregelen nemen om extra blootstellingsniveaus te ontdekken door contact te zoeken met leveranciers (uit tier 1, tier 2 en hieronder) buiten de getroffen gebieden om te zien welke upstream leveranties binnen hun toeleveringsketen daarvan afhankelijk zijn.
 • Verder kunnen organisaties baat hebben bij het in evenwicht houden van vraag en aanbod en samenwerking met zowel interne stakeholders als kritieke toeleveranciers om contracten te sluiten over logistieke kosten en de nodige buffervoorraden. Dit om plotselinge prijsstijgingen door de crisis te verminderen.

End-to-end toeleveringsketenbeheer

 • Met de toenemende verschuiving naar e-commerce moeten organisaties zich ervan vergewissen dat hun interne toeleveringsketens en toelevermechanismes kunnen voldoen aan de vraag en de beste klantervaring kunnen bieden.
 • Dit kan bereikt worden met volledig end-to-end toeleveringsketenbeheer, in combinatie met het verbeteren van hun vermogen om consumentengedrag te modelleren en te voorspellen, vooral in tijden van onzekerheid en ontwrichting.

Microtoeleveringsketens

 • De historische focus van toeleveringsketens op het terugdringen van kosten heeft geleid tot grote geïntegreerde wereldwijde netwerken die schaalvoordelen opleveren door het uitbesteden van de productie naar opkomende economieën, gesteund door langetermijncontracten. Schokken zoals pandemieën en toenemende handelsspanningen dwingen organisaties er echter toe zich af te vragen of dit het juiste exploitatiemodel is.
 • Veel organisaties zouden er wel bij varen als zij hun exploitatiemodel verder ontwikkelen en dit verschuiven naar microtoeleveringsketens. Dit zijn eindige, buigzame (agile) 'mini-exploitatiemodellen' met flexibele contracten en productie dichter bij het verkooppunt. Daarmee kunnen ze gebruikmaken van de bijzonder flexibele en gedecentraliseerde aard van deze ketens en hun vermogen om productie en levering te wijzigen, hoeveelheden aan te passen en op korte termijn nieuwe producten te introduceren.
 • Door een gedecentraliseerde benadering kunnen microtoeleveringsketens zo dicht mogelijk bij de consument evenveel waarde toevoegen, waarmee organisaties in tijden van crisis sterk kunnen profiteren van hun onafhankelijkheid.
 • Microtoeleveringsketens zijn niet alleen minder kwetsbaar voor pandemieën maar ook voor andere macrofenomenen, zoals sterk fluctuerende rentestanden en valutakoersen, wijzigingen in belastingregimes, invoerrechten en quota, looninflatie en mislukte oogsten.
 • Bedrijven die zich in hun relaties met leveranciers op groei, innovatie en risicobeheersing concentreerden in plaats van puur op prijsreductie, wisten 26% meer besparingen te bereiken.1

Samenwerking binnen leveranciersrelaties

 • Voor bedrijven die aan sterke vraag voldoen met activiteiten in China is het onrealistisch om de Chinese markt volledig te verlaten vanwege de schaal en kwaliteit van de plaatselijke ecosystemen van leveranciers.
 • Toch kan deze crisis als een platform gebruikt worden om met voldoende tijd en investeringen een basis van vertrouwen en transparantie te leggen die tot betere samenwerking met kritieke leveranciers kan leiden. Met een gedeeld inzicht in de doelen, de motivatie en de beperkingen van partnerschappen kunnen organisaties veerkracht opbouwen.

Technologische upgrades

 • In lijn met het door technologie gefaciliteerde zakenklimaat waarin wij momenteel opereren moeten organisaties nadenken over hoe hun werknemers met elkaar en de klanten samenwerken, op kantoor, regionaal en wereldwijd.
 • Door te investeren in interne technologie kunnen organisaties hun werknemers leren hoe zij effectief gebruik kunnen maken van uitvoermiddelen zoals cloudkantoortechnologie en ‘zerotouchmodellen’. Die helpen ervoor te zorgen dat teams niet alleen in crisistijd beter toegerust zijn om thuis te werken, maar dat werknemers – als het ondernemingsklimaat blijft veranderen – zich er ook beter aan kunnen aanpassen en klanten kunnen blijven bedienen.

Responsplannen voor netwerkbeveiliging

 • De WHO weet dat er verdachte e-mails verstuurd worden die proberen misbruik te maken van de noodsituatie rond COVID‑19. Deze vorm van fraude heet phishing. Hiermee proberen criminelen malware te installeren of gevoelige informatie te stelen.

Voor meer informatie afkomstig van de WHO: Beware of criminals pretending to be WHO

1 SRM Maturity Report Sees Heightened Awareness on Managing Supplier Relationships, May 2018

 

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.