Kortetermijnacties

Immediate_actions

Kortetermijnacties coronavirus

Bedrijven die actief zijn in (of die banden hebben met) de getroffen gebieden moeten onmiddellijk maatregelen nemen om de blootstelling van hun organisatie te beoordelen. Zo kunnen zij de belangrijkste belanghebbenden, werknemers en klanten op de juiste manier ondersteunen. Hieronder bespreken wij de belangrijkste kortetermijnacties i.r.t. coronavirus. 

Bescherm mensen en klanten

 • Maak gebruik van de HR-expertise binnen uw organisatie om het fysieke en mentale welzijn van de werknemers te handhaven, begeleiding te bieden aan werknemers die zich in de getroffen gebieden bevinden en het reisbeleid voor de hele organisatie te herevalueren.
 • Pas best practice maatschappelijk verantwoord ondernemen toe met betrekking tot de stabiliteit van de werknemers, het milieu, de samenleving en de economie in het algemeen. Daarbij is het streven om de overheidsmaatregelen in acht te nemen.
 • Ontwikkel een back-upplan voor getroffen personeel. Dit kan bestaan uit noodmaatregelen voor meer automatisering, regelingen voor thuiswerken of andere flexibele maatregelen als reactie op personeelsbeperkingen.
 • Maak gebruik van de beschikbare interne en externe technologie om samenwerking te bevorderen en medewerkers te voorzien van de nodige hulpmiddelen om zo effectief mogelijk op afstand te werken.
 • Maak een risico-inventarisatie, wijs zo nodig prioriteit toe aan klanten uit hard getroffen gebieden of aan klanten die cruciaal zijn voor de hulpverlening (bijvoorbeeld ziekenhuizen). Geef daarbij voorrang aan schaarse capaciteit.
 • Let tijdens de crisisperiode goed op de juiste prijsstelling van essentiële goederen, zoals handdesinfectiemiddelen en gezichtsmaskers. De mededingingsautoriteiten houden bedrijven die oneerlijke prijzen vragen nauwlettender in de gaten.1

Beoordeel het leveranciersrisico

 • Creëer een crisisteam om een open, consistente en correcte informatievoorziening tussen de belangrijkste belanghebbenden te vergemakkelijken. Op die manier blijft het vertrouwen van de belanghebbenden behouden en worden de door de crisis geraakte klanten geïnformeerd.
 • Stel een team samen dat zich bezighoudt met het beoordelen van de toeleveringsketen en het risicobeheer. Dit team kan werken aan het aanpassen van wereldwijde en regionale toeleveringsketenstromen door, waar mogelijk, gebruik te maken van alternatieve transportmiddelen en door afwegingen te maken op basis van behoeften, kosten, service en risicoscenario-analyse van alle haalbare opties.
 • Breng het kritische belang van ingekochte materialen voor hoogwaardige producten en inkomstenstromen in kaart. Bepaal de componenten en grondstoffen die de grootste impact hebben op de inkomstenstromen, zodat de schaarse capaciteit op een verstandige manier wordt aangewend.
 • Bekijk contracten met belangrijke klanten en leveranciers opnieuw om inzicht te krijgen in de aansprakelijkheid in geval van een aanleveringstekort.
 • Bepaal de risicoblootstelling door de actuele en de buffervoorraad vast te stellen om op basis hiervan kortetermijnactieplannen op te stellen.
 • Voer een waardeketenevaluatie uit van de risicofactoren die de kosten kunnen doen stijgen en de service- en voorraadcapaciteit kunnen beïnvloeden. Pak verwachte tekorten daarbij proactief aan. Reserveer bijvoorbeeld vrachten vooraf als transportbedrijven (ten tijde van transportschaarste) hun marges verhogen.
 • Analyseer grondig opties in naburige landen als mogelijke back-up om de toeleveringsketens te verkorten door de afstand tot klanten te verkleinen.

Beheer werkkapitaal en bedrijfsplannen

 • Evalueer de cashflow, het werkkapitaalbeheer en de voorraadprognoses, alsook de voorspellingen van vraag en aanbod.
 • Denk na over hoe financiële stabiliteit kan worden beïnvloed door verdere beursdalingen en beperktere toegang tot financiering.
 • Evalueer organisatiebrede verkoop- en activiteitenplanning en geïntegreerde bedrijfsplannen om ervoor te zorgen dat de tactische en strategische bedrijfsplanning wordt gesynchroniseerd tussen alle bedrijfsfuncties.
 • Bedrijven met een datarijke omgeving kunnen gebruikmaken van mogelijkheden op het gebied van inkoop, activiteiten en research and development door middel van geavanceerde simulaties om inzicht te krijgen in optimale prestatieafwegingen in de huidige crisis.

Neem voor meer informatie of advies over kortetermijnacties coronacrisis contact op met uw vaste adviseur.

Voetnoot: 1 Coronavirus: Retailers warned not to ‘exploit’ consumers’ fears, 5 maart 2020, BBC News

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.