Brexit: IND kondigt overgangsregeling verblijfsrecht Britten in Nederland aan

8 January 2019

‘No-dealregeling’

Het kabinet heeft besloten dat Britten en hun familieleden die voor de brexit rechtmatig in Nederland verblijven ook in het geval van een ‘no deal’ hun verblijfsrecht in Nederland behouden. De brexit brengt voor de vele in Nederland woonachtige Britten grote onzekerheden met zich mee. Met de aangekondigde overgangsregeling wordt voor deze groep eindelijk duidelijk waar men aan toe is. 

De overgangsregeling geldt voor een periode van vijftien maanden en loopt tot 1 juli 2020. De regeling geldt zowel voor Britse burgers als voor hun familieleden die zelf geen EU-nationaliteit hebben. 

Om aanspraak op de regeling te kunnen maken is het belangrijk dat het rechtmatig verblijf in Nederland is ontstaan voor de brexit, dus voor 29 maart 2019. 

Tijdens de overgangsperiode behouden Britten (en dus ook hun familieleden die zelf geen EU-nationaliteit hebben) het recht op verblijf, arbeid en studie in Nederland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stuurt alle personen die onder de overgangsregeling vallen hiertoe voor 29 maart 2019 een brief waarin het verblijfsrecht wordt bevestigd. Deze brief telt als een bewijs van het rechtmatig verblijf. 

Pas na verloop van de overgangsperiode moeten Britten en hun gezinsleden over een Nederlandse verblijfsvergunning beschikken. Deze verblijfsvergunning wordt verleend onder dezelfde voorwaarden die gelden voor verblijf als EU-onderdaan; er worden dus geen nieuwe of strengere voorwaarden aan het verblijf gesteld. Voor deze groep geldt ook dat de werkgever niet verplicht is voor hen een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. 

Wat moet ik doen?

Het belangrijkste is dat men ervoor zorgt dat men correct staat ingeschreven bij de gemeente. Dit is belangrijk, omdat de IND dan beschikt over de contactgegevens maar ook omdat uit de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt dat men momenteel (in ieder geval voor de brexit) rechtmatig verblijf heeft in Nederland op grond van het EU-verdrag. 

Als men goed staat ingeschreven bij de gemeente is er op dit moment geen verdere actie nodig. 

Aanvraag verblijfsvergunning tijdens de overgangsperiode

Omdat de IND in een relatief korte periode een grote hausse van verblijfsaanvragen zal moeten afwikkelen, is ervoor gekozen om iedereen persoonlijk aan te schrijven met het verzoek een aanvraag in te dienen en deze uitnodigingen gefaseerd te versturen. Voor een goed verloop van deze operatie wordt men met klem verzocht om te wachten op deze uitnodigingsbrief.

Het is niet nodig om eerder een aanvraag in te dienen, omdat men gedurende de gehele overgangsperiode het verblijfsrecht behoudt. De IND zorgt ervoor dat iedereen deze brief uiterlijk 1 april 2020 heeft ontvangen. 

De IND brengt kosten in rekening voor de aanvraag van de verblijfsvergunning: het legesbedrag hiervoor is gesteld op € 57. 

Houders van een document voor duurzaam verblijf

Ook Britten die op dit moment duurzaam verblijfsrecht hebben (ofwel beschikken over een verblijfsdocument ‘duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun gezinsleden’) moeten na de overgangsperiode beschikken over een nationale verblijfsvergunning. De IND zal aan deze personen kosteloos een nieuw verblijfsdocument overhandigen en stuurt te zijner tijd een brief waarmee men zelf een afspraak kan inplannen om dit nieuwe verblijfsdocument in ontvangst te nemen. 

Houders van een nationale verblijfsvergunning

Britten die op dit moment een verblijfsvergunning op nationale gronden hebben, bijvoorbeeld als kennismigrant, kunnen ervoor kiezen om deze te behouden. Na de brexit kunnen zij op basis hiervan in Nederland blijven wonen zolang zij aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning blijven voldoen. Het is echter ook mogelijk om aanspraak te maken op de nieuwe regeling en een verblijfsvergunning te verkrijgen onder de voorwaarden van het EU-recht. De IND zal ook deze doelgroep aanschrijven. 

Dubbele nationaliteit

Britten die tevens de nationaliteit van een andere EU-lidstaat hebben kunnen op grond van deze tweede nationaliteit hun rechtmatig verblijf in Nederland voortzetten en hoeven dus ook geen verblijfsvergunning aan te vragen. 

Voor de brexit nog geen verblijfsrecht in Nederland?

Voor Britten die pas na de brexit in Nederland willen gaan wonen geldt dat zij vanaf 30 maart 2019 een verblijfsvergunning kunnen aanvragen onder het nationale recht, zoals een kennismigrantenvergunning of een verblijfsvergunning voor studie. Voor hen geldt niet het vereiste om over een machtiging tot voorlopig verblijf te beschikken. Dit betekent dat zij zonder speciaal visum naar Nederland mogen reizen om zich hier te vestigen. 

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.