Per direct belangrijke wijzigingen sectorindeling

12 July 2018

Op vrijdag 29 juni 2018 heeft de ministerraad ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Onderdeel van deze wet is het per 2020 vervangen van de sectorale WW-premie door een premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. In aanvulling op deze aankondiging heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens staatssecretaris Snel van Financiën, bekendgemaakt dat hij een aantal maatregelen neemt om knelpunten in de sectorindeling ter bepaling van WW-premies aan te pakken. Deze maatregelen gaan in met terugwerkende kracht tot 29 juni 2018, 17.00 uur. Wij lichten de aangepakte knelpunten hierna toe.

Kabinet stapt af van sectorindeling

Op dit moment wordt de hoogte van de WW-premie die werkgevers betalen bepaald door de sector waarin ze zijn ingedeeld. Deze wijze van indelen is sterk verouderd en niet langer representatief. Ook wordt het doel, het prikkelen van werkgevers om werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, er niet mee bereikt. Daarnaast leidt een toename van het aantal aanvragen tot herindeling en eventueel daarmee gepaard gaande procedures tot uitvoeringsproblemen voor de Belastingdienst. Om deze redenen is een van de maatregelen uit de WAB het afschaffen van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW in 2020. Ook voor de premies voor de ziektewet (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wordt de sectorindeling op termijn afgeschaft.

Aangepakte knelpunten

Vooruitlopend op de afschaffing van de sectorindeling zijn de volgende knelpunten met onmiddellijke ingang aangepakt:

  1. Wijzigingen in de sectorindeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht
    Het is niet langer mogelijk om een verzoek in te dienen om met maximaal vijf jaar terugwerkende kracht te worden ingedeeld in een andere sector en over die periode betaalde premies terug te krijgen. De sectorindeling kan alleen nog worden gewijzigd per een datum in de toekomst. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor werkgevers die door een verkeerde indeling bevoordeeld zijn: bij hen kan de Belastingdienst de indeling wel met terugwerkende kracht veranderen (en dus premies naheffen).
  2. Gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen
    Het is niet meer mogelijk verschillende delen van een onderneming in verschillende sectoren in te delen. Deze verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.
  3. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en -instellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen
    Verzoeken om bedrijven binnen een concern en nevenbedrijven en -instellingen in dezelfde sector in te delen worden niet meer in behandeling genomen.

Deze wijzigingen hebben geen effect op de manier waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld. Indien er al een gesplitste aansluiting (maatregel 2) of een groepsaansluiting (maatregel 3) is, blijft deze in stand zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.