De overheid bevordert innovatie in het bedrijfsleven door subsidie te geven op loonkosten, maar ook door winsten uit succesvolle innovatie met slechts 5% te belasten.

Loonkostensubsidie – S&O-verklaring

Heeft uw bv werknemers die (gaan) doen aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O)? Dan kan uw bv bij RVO.nl een zogenoemde S&O-verklaring aanvragen. Het draait hierbij om werknemers die op vernieuwende wijze technische problemen oplossen. Het ontwerpen of ontwikkelen van software kan soms ook een S&O-verklaring opleveren. Met zo'n verklaring krijgt uw bv een percentage (14-50%) van de S&O-loonsom als subsidie toegekend. De bv kan deze als werkgever verrekenen met de loonbelasting/premies volksverzekeringen. Dit betekent dus een afdrachtvermindering.

Een ander belangrijk punt is dat een S&O-verklaring een 'toegangskaartje' voor de innovatiebox kan zijn.

Innovatiebox – slechts 5% vennootschapsbelasting

Als uw bv met haar werkzaamheden een pakket innovatieve kennis voortbrengt, kan de innovatiebox van toepassing zijn. Dat betekent dat de winst die wordt gemaakt met het gebruikmaken van die kennis met slechts 5% wordt belast. Het normale tarief loopt op tot 25%. Om van deze forse besparing te kunnen profiteren, moet uw bv een S&O-verklaring hebben verkregen die in verband staat met het ontwikkelen van die kennis. Als die niet is verkregen, kan worden gewerkt met een octrooi of kwekersrecht dat is toegekend aan de bv in verband met kennis in dat pakket. De wet spreekt over het voortbrengen van een immaterieel activum, maar het is niet vereist dat het pakket kennis op de balans staat. De ontwikkelingskosten kunnen tegen het normale tarief worden afgetrokken. Het 5%-tarief hoeft niet te worden aangevraagd bij de Belastingdienst; de bv kan ervoor kiezen via de aangifte Vennootschapsbelasting.

Welk stuk van de totale winst van uw bv kan profiteren van het lage belastingtarief? Dat hangt af van de rol die het pakket technische kennis speelt bij de vorming van die winst. Andere factoren die op de winst van invloed kunnen zijn: productie, verkoop en algemeen management. Meijburg & Co heeft deze vraag al vaak beantwoord voor ondernemingen in diverse bedrijfstakken en daarover overeenstemming bereikt met de Belastingdienst. Wij beschikken over een geautomatiseerd berekeningsmodel. Aan de hand daarvan kunnen wij snel concreet aangeven welk voordeel uw bv eventueel kan genieten door het gebruik van de innovatiebox.

Meijburg & Co blijft de praktijk van de innovatiebox nauwgezet volgen. Mocht u vragen hebben over de innovatiebox, dan zal Eduard Sporken deze graag beantwoorden.